وجــــود 3 قوم اصيل در استــان چهارمحــال  و بختيـاري (بختياري، فارس، ترك قشقایی) تنوعي از فرهنگ هاي مختلف را در اين استان بوجود آورده است. زندگي كوچ نشيني و آيين و فرهنگ بختياري و قشقایی همراه با لباس محلي اقوام مختلف، آيين هاي محلي (بازي هاي بومي- محلي، مراسمات عروسي و عزاداري، رسوم و..)  دركنار زبان لري، فارسي و تركي تنها گوشه اي از اصالت فرهنگي اين ديار را به نمايش گذاشته است. بيش از 98 درصد مردم اين استان مذهب شيعه دوازده امامي دارند.